„ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“

 

 

Tento projekt bol podporený

z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Z programu  mladých  HLAS  - 2016/1/011/D

Všeobecné ciele projektu

1. prispieť k zvýšeniu úrovne participácie mladých ľudí z vidieka a ich povedomia o aktívnom občianstve

 2. prispieť k zabezpečeniu zberu podnetov a potrieb mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky

3. posilniť vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí

4. identifikovať mladých vedúcich z vidieka a sieťovať ich s aktivistami na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni

 Špecifické ciele:

1. počas 4 regionálnych konferencií (vždy pre 2 spádové vyššie územné celky) spojených s informačno-motivačnými workshopmi je 200 mladých ľudí, mládežníckych vedúcich či pracovníkov s mládežou posilnených informačne, skúsenostne a príkladmi dobrej praxe v témach participácie mládeže a aktívneho občianstva a aspoň 20% z nich potvrdilo záujem pôsobiť ako multiplikátor vo svojom okolí

2. priebežne počas projektu a počas záverečnej celoslovenskej konferencie sú od účastníkov formou rozhovorov, výstupov z workshopov, dotazníkov a pod. získané, spracované a prezentované podnety a potreby mladých ľudí z vidieka (publikované napr. v celoslovenskom časopise Náš vidiek - vydávame ho), s ktorými sa ďalej pracuje na existujúcich a novovytvorených platformách (napr. Krajské rady mládeže, VÚC, plánovaný Vidiecky mládežnícky parlament, relevantné inštitúcie na národnej a medzinárodnej úrovni - napr. IUVENTA, európska vidiecka sieť RPEPARE)

3. existuje informovaná a motivovaná skupina aspoň 16 mladých ľudí z vidieka (dvaja za každý kraj), ktorí tvoria prípravný výbor plánovaného Vidieckeho mládežníckeho parlamentu, ďalej z cieľových skupín aspoň 10 organizácií a 16 zástupcov vidieckej mládeže sa navzájom poznajú, sú online a offline zosieťovaní, informovaní o svojich kompetenciách a programoch a sú navrhnuté možnosti spolupráce napr. v témach SK PRES 2016, v napĺňaní strategických dokumentov mládežníckej politiky

 4. existuje bezplatná virtuálna platforma (Facebook), kde sa prihlasujú a diskutujú mladí vedúci z vidieka a kde majú prístup aj ďalší aktivisti a osoby zastupujúce relevantné inštitúcie z rôznych úrovní, ďalej virtuálna platforma slúži pre ako prístup k informáciám z vidieckej mládežníckej politiky a k príkladom dobrej praxe na Slovensku aj v zahraničí

https://www.minedu.sk/ 

https://www.facebook.com/minedu.sk/

 www.iuventa.sk 

www.facebook.com/iuventa  

Obrázky: 
Pozvánka Sliač
Pozvánka Budimír
Pozvánka Levice
 „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“
 „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“