„Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA“,

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovenskuvo februári2012 ukončilo realizáciu projektu s názvom

Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA“,

ktorý sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Aktivity boli  zrealizované subdodávateľsky a prebiehali priebežne počas doby trvania projektu, zahŕňali 28rôznych školení (anglický a nemecký jazyk, komunikačné zručnosti, manažment času, riešenie konfliktov, IKT školenia a pod). Vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo celkovo 51 zamestnancov občianskeho združenia a dobrovoľníkov pracujúcich pre občianske združenie na základe dobrovoľníckych zmlúv.

Absolvovaním vzdelávacích aktivít si dobrovoľníci zvýšili úroveň jazykových, odborných, manažérskych a IKT zručností, potrebných pre výkon svojej činnosti. V rámci projektu bol zároveň vytvorený elektronický vzdelávací systém, určený pre účastníkov projektu na vylepšovanie znalostí v oblasti cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).

Neustále zlepšovanie zručností a vytvorenie systému vzdelávania zvyšuje odbornosť pri poskytovaní služieb a tým prispieva k celkovému zvyšovaniu kvality a efektivity v tejto oblasti. Z hľadiska zamerania projektu môže byť tento v modifikovanom rozsahu realizovateľný v ktorejkoľvek organizácií a inštitúcií.


V rámci realizácie projektu teda boli vytvorené nasledovné výstupy:

  • 51 úspešne vyškolených osôb,
  • 4 hlavné oblasti vzdelávania,
  • 28 druhov zrealizovaných školení,
  • 1 jazykový vzdelávací portál .

Na realizáciu projektu bol občianskemu združeniu schválený príspevok vo výške 158.300 EUR. Aktivity projektu prebiehali od septembra 2010 do februára 2012 v rámci Banskobystrického kraja. V rámci projektu neboli vytvorené partnerstvá.