20.mája 2018 - Ovčiarska nedeľa - súťaž o najlepšie ovčie syry

 

A. Organizačné zabezpečenie súťaže o najlepšie ovčie syry

 

Názov podujatia :  Ovčiarska nedeľa

 

Termín súťaže :   20.  máj  2018

 

Usporiadatelia :  Liptovské múzeum, ZCHOK na Slovensku, LPPK, RD a PD z Liptova,

 

                             OZ Bačova cesta

 

Miesto  podujatia :  Múzeum Liptovskej dediny, Pribylina

 

Odborný garant súťaže : Ing. Karol Herian, CSc.

 

Príjem vzoriek výrobkov :

 

-          výrobky, t.j. syry a žinčica by mali byť aspoň 1 deň vykysnuté,

 

-          na súťaž je potrebné priniesť minimálne 1 kg syra, alebo bryndze a 1 l žinčice.

 

Časový harmonogram súťaže :

 

             8,00 –   9,00    -  preberanie vzoriek ovčích výrobkov do súťaže

 

            9,00 – 10,30    -  príprava vzoriek výrobkov na súťaž (označovanie, krájanie)

 

            10,30 – 12,00    -  poučenie  a  vlastné  hodnotenie členmi Odbornej komisie

 

            12,00 -  13,00    -  verejné hodnotenie výrobkov

 

            13,00 – 14,00    -  vyhodnotenie výsledkov, písanie diplomov

 

            14,30  - 15,00    -  vyhodnotenie súťaže, ocenenia víťazov

 

Kategórie súťaže  5  kategórii:

 

A.    Ovčí hrudkový syr

 

B.     Bryndza

 

C.     Parené a mladé syry

 

D.    Zrejúce polotvrdé a tvrdé syry

 

E.     Kyslomliečne nápoje – Žinčica, jogurty,..

 

Ocenenie víťazov: súťaž v každej kategórii -  l. miesto pohár, diplom

 

                                                                          2. a 3. miesto diplom

 

                                    verejné hodnotenie len ovčích syrov -  1. až 3.  miesto diplom

 

Každý účastník pri preberaní syra si prevezme  Ďakovný list za účasť v súťaži.

 

 

 

Spôsob súťaže :           a/ Hodnotenie Odbornou komisiou -  komisiu by mali tvoriť odborníci

 

                                          – K. Herian, pracovník Múzea, LPPK, ZCHOK, OZ Bačova cesta

 

                                          (max. 7 ľudí) a to podľa priložených kritérií

 

                                       b/ Hodnotenie laickou verejnosťou – každý účastník hodnotenia

 

                                            napíše číslo  najlepšieho syra v každej kategórii a tie sa potom

 

                                           spočítajú a vyhrajú tie syry, ktoré získali najväčší počet hlasov

 

                                       c/  Na preberanie výrobkov bude vytvorená 5 členná komisia, v ktorej

 

                                            nebudú členovia hodnotiacej Odbornej komisie. Členov skupiny vymenuje

 

                                            organizátor podujatia, z dôvodu zachovania anonymity súťažných

 

                                            výrobkov

 

 Pravidlá súťaže  pre Odbornú komisiu:

 

Odborná hodnotiaca komisia pred hodnotením bude poučená  o tom, aký by mal byť každý druh syra v jednotlivých kategóriách.

 

 Členmi odbornej komisie (5 členov) sú zástupcovia organizátorov a odborníkov, ktorí majú dostatočné skúsenosti, sú schopní posúdiť kvalitu súťažných výrobkov. Komisiu navrhujú a menujú organizátori súťaže.

 

 Každý syr bude označený a hodnotený anonymne, bez obalu a bude mať priradené číslo tak, aby hodnotenie bolo objektívne. Hodnotitelia môžu  prideliť výrobku aj hodnotenie 0,5 b, t.j. napr. 7,5 bodu. Hodnotenie bude zaznamenané na príslušnom formulári.

 

           Hodnotiť sa bude:  -  vzhľad a konzistencia …………  max. 10 bodov

 

                              -  chuť a vôňa  …………………..   max. 10 bodov

 

Výsledný počet bodov sa získa súčtom individuálnych hodnotení všetkých rozhodcov komisie. Komisie ani jej členovia nesmú zverejňovať výsledky a poskytovať informácie o súťažných vzorkách pred oficiálnym vyhodnotením súťaže.

 

Kritéria hodnotenia :

 

Vzhľad a konzistencia a tiež aj chuť a vôňa

 

Body :   9 – 10    vynikajúci, nadpriemerný

 

              8           štandardná kvalita

 

              6 – 7     ľahké chyby

 

              4 – 5     zreteľné chyby

 

              1 – 3     veľmi závažné nedostatky

 

 

 

    Pri hodnotení môže teda dostať každý mliečny výrobok spolu 18  a výnimočne až 20 bodov

 

    (10 za vzhľad a konzistenciu a 10 za chuť a vôňu).

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže :

 

Výsledky odbornej komisie i verejnej súťaže budú zverejnené hneď po vyhlásení víťazov

 

 

 

Poznámka :

 

      Organizátori si vyhradzujú právo operatívne upraviť kategórie výrobkov podľa reálneho počtu vzoriek mliečnych výrobkov

 

 

 

                                                                                         Ing. Karol Herian, CSc.

 

                                                                                         Poverený vedením súťaže

 

 

 

B. Materiálne a technické požiadavky na zabezpečenie súťaže

 

 

 

Organizační pracovníci súťaže :

 

            Na úspešný priebeh je potrebné mať aspoň 5 – 6 pracovníkov a to na preberanie vzoriek, na úpravu a zabezpečovanie prostredia, na krájanie a označovanie syrov, na priebežné dopĺňanie vzoriek v priebehu súťaže, na priebežné vyhodnocovanie a na písanie diplomov

 

            Z doterajších skúseností to robil Karol Herian a pomáhal mu syn Norik, potom pracovník ZCHOK, aspoň 2 – 3 pracovníčky múzea a prípadne ešte nejaký ochotník.

 

 

 

Priestorové zabezpečenie :

 

-                      Na zabezpečenie súťaže pre odbornú komisiu i verejnosť bude potrebné  pripraviť minimálne 7 stolov ( na každú kategóriu 1 stôl, potom 1 – 2 stoly na príjem vzoriek a stoly na krájanie a manipuláciu)

 

-           Bude potrebné oddeliť priestor súťaže nejakou páskou, aby tam pri príprave nechodili návštevníci.

 

-           Na bránu treba napísať kedy bude Verejné hodnotenie vzoriek  ovčích syrov.

 

 

 

Materiálne a pracovné pomôcky :

 

            -  Pre prvé tri miesta v každej kategórii treba dať vytlačiť diplomy (15 ks), potom diplomy pre víťazov Verejného hodnotenia (4 kategórie – bez hodnotenia tekutých výrobkov) – buď 12 ks, alebo i menej.

 

            -   Vecné ceny pre víťazov

 

            -   Pri príjme vzoriek  odovzdávať už podpísané Ďakovné listy výrobcom za účasť na súťaži.

 

            -   Tabuľky na príjem vzoriek,  hodnotenie výrobkov hodnotiacou komisiou a výsledné tabuľky  (napíše, rozmnoží a prinesie K. Herian)

 

            Písacie a potreby a veci k súťaži :

 

             aspoň 3 väčšie nože na krájanie syrov, aspoň 2 – 3 drevené podnosy na krájanie syrov,  plastové, alebo papierové tácky na každý výrobok (100 ks),  tužky a perá pre verejnú súťaž (cca 15 ks),  4 nádoby na ukladanie výsledkov hodnotenia verejnosti, samolepky a fixky na označovanie syrov, a fixku na písanie diplomov, 100 ml plastové poháre na hodnotenie tekutých výrobkov (100 ks), veľké vrecia na použité plastové poháre a odpadky, minerálnu vodu pre hodnotiteľov ( 3 lt ).

 

             Ing. Karol Herian, CSc.

 

              Poverený vedením súťaže

 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.