Správy

Deň vidieka v NR

Chcete   v  NR odprezentovať Váš región,

projekty,zvyky,tradície?

prihláste sa do 10.mája 2011

e-mail:vipa@vipa.sk

Mária Behanovska

0905 498 405

127. výstava v galérii FONTÁNA

Obrázky: 
127. výstava v galérii FONTÁNA

Výzva na podporu ochrany Bryndze

Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov -
 - Výzva na podporu ochrany Bryndze
 
Dňa 19. IV.
Súbory: 

Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne.  16. marca 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov a spolupracujúcich organizácii za prítomnosti predsedkyne M. Behanovskej. Riešili sa tam  aktuálne problémy rozvoja  spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a najmä aktivity Cechu na rozvoji vidieka. Predseda cechu Ing. Keresteš informoval prítomných o doterajšej bohatej činnosti a o nových úlohách.

Mládež odhaľovala čaro mediácie

HLOHOVEC. Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci sa ako prví zapojili do pilotného programu systému poradenstva a riešenia sporov v mediácii na stredných školách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prispeje k tomu, aby stredoškolská mládež spoznala možnosť aj iného riešenia konfliktov, než akou je súdna cesta.

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Pozvánka na Výročnú  členskú schôdzu

Oznámenie PPA č.06/OPRH

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA"  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/02" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/02, pre Prioritnú os 3 Opatrenia spoločného záujmu Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - zrušenie výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.