Šanca pre vidiek

                     1/ Motivačný workshop: "Diskriminácia a čo s ňou?"

 

                         Termín konania: 24. februára 2011 o 10.00 hod.       

 

                         Miesto konania: Hotel Panorama, Pod Horou 240, 962 71  Dudince

 

                         lektorka: Ing. Viera Petrášová, CSc.

 

                         Pozvánka

 

 

 

                     2/ Konferencia spojená s prehliadku kraslíc Vandrovalo vajce.... a výstava z celého sveta 

 

                         Termín konania: 09. marca 2011 o 10.00 hod.

 

                         Miesto konania: Múzeum A. Sládkoviča v Krupine

 

                         Pozvánka, Výzva pre výrobcov kraslíc, Vandrovalo vajce, Program konferencie

 

 

 

Šanca pre vidiek

 

Hlavný cieľ

 

 

 

Predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a uplatňovanie zásady rovného zaobchádzania vo všetkých prijímaných národných politikách. Zintenzívňovať spoluprácu štátnych, verejných, samosprávnych orgánov a aktérov občianskeho sektora vrátane mimovládnych organizácií v antidiskriminácii s cieľom budovania partnerstiev pri eliminácii diskriminácie z pohľadu rodu.

 

Čiastkové ciele projektu:

 

Zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých prijímaných politikách a opatreniach naelimináciu diskriminácie a prejavov nerovnakého zaobchádzania vrátane používania rodovo citlivého jazyka v materiáloch Vidieckeho parlamentu (VIPA) určených pre aktérov politík na vidieku;

 

zvýšenie motivácie a stimulácia dopytu po ďalšom vzdelávaní o diskriminácii z pohľadu rodovej rovnosti

 

zosieťovanie aktívnych vidieckych žien v SR z rôznych sektorov (verejná správa, MVO, podnikateľky)

 

boj proti rodovým stereotypom

 

zviditeľnenie úspešných žien na Slovensku, spoločensko-kultúrne podujatie

 

organizovanie mítingu žien v decembri 2010 s prezentáciou výsledkov projektu

 

VIPA na Slovensku je nezisková organizácia ktorej predmetom činnosti je podpora integrovaného rozvoja vidieka odbornými, advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami najmä formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni. VIPA už od roku 2008 sa každoročne zaoberá problematikou diskriminácie s cieľom eliminovať bariéry najmä k podnikaniu žien spôsobené diskrimináciou a konzervatívnymi stereotypmi na pozíciu ženy, najmä na vidieku a zvýšiť líderstvo žien. Aktivitami predkladaného projektu chce VIPA SR podieľať sa na antidiskriminačných aktivitách z pohľadu rodu, zmierniť stereotypy v živote vidieckych žien a podporiť ich sebavedomie, čeliť predsudkom a stereotypom. Počas života sme do veľkej miery ovplyvnené a ovplyvnení diskrimináciou z pohľadu rodu - rodovými stereotypmi. To, čo vnímame ako mužské a ženské, považujeme za samozrejmosť, myslíme a konáme v stereotypoch. Vymaniť sa z ich vplyvu nie je ľahké a aj keby sme to dokázali, stretneme sa s obrovským nepochopením a odsudzovaním zo strany okolia. Napriek tomu je treba si uvedomiť, že stereotypy sú tým, čím sú, teda iba sociálnym konštruktom viazaným na historicko-kultúrne pozadie. Rozvoj našich osobných schopností a záujmov a právo na sebarealizáciu podľa vlastnej predstavy má prednosť pred spoločenskými očakávaniami od našej „mužskosti“ alebo „ženskosti“. Mali by sme mať možnosť sa stereotypom, ktoré nás ohrozujú vyhnúť bez rizika spoločenského odsúdenia. Ak sa nebudú rodové stereotypy podávať ako niečo nevyhnutné, „prirodzené“, ako spoločenský diktát, snáď to bude aspoň trochu možné.

 

Rodové stereotypy môžu viesť nie len k obmedzeniam v našich životoch, ale ich dôsledky môžu byť ohrozujúce aj pre rodiny.

 

Výstupom projektu je aj prezentácia príkladov dobrej praxe spracované ako prípadové štúdie prekonania diskriminácie u úspešných žien. Tieto sa budú vyberať aj v súťaži Úspešná žena – Líderka roka v októbri 2010.

 

Nominované ženy budú:

 

 

 

Líderky – Aktivistky- pôsobiace v 3.sektore –miestnej organizácii, združení

 

Líderky – Političky - pôsobiace v politike – starostky, členky miestneho zastupiteľstva

 

Líderky - Podnikateľky – ktoré podnikajú na vidieku

 

Líderky – Remeselníčky – tie ktoré zachovávajú tradičné remeslo a učia novú generáciu

 

Cieľová skupina 

 

Nepriamo:

 

 

 

ženy prostredníctvom ženských organizácií – rómskych žien organizovaných a majúcich kontakty v obciach s osadami marginalizovaných rómskych komunít (MRK),

 

žien všeobecne,

 

žien -podnikateliek ...

 

Priamo:

 

 

 

50 vidieckych žien na Slovensku na podujatí Úspešná žena – Líderka roka 2010

 

Verejnosť – prostredníctvom Vidieckeho parlamentu a jeho aktivistov, jeho aktivít

 

Región realizácie projektu

 

Banskobystrický kraj

 

 

 

Fotky sú v prezentácii – Šanca pre vidiek, treba ich vložiť ku každej akcii

 

Aktivity projektu:

 

DETVA

 

Vzdelávací workshop-seminár

 

 

 

Ako byť videné a počuté (ne/rovnaké)

 

v stredu 15. decembra o 15.00 hodine

 

Lektorka - Janka Ľuptáková

 

KRUPINA

 

Vzdelávací workshop - seminár

 

 

 

Odovzdanie štafety - Ako môže žena motivovať ženy

 

v piatok 17. decembra o 09.00 hodine,

 

Lektorka - Anna Borbuliaková

 

Vzdelávací workshop - seminár 

 

Ako sa zaradiť do pracovného procesu, ako prekonať bariéry ?

 

 

 

v utorok 11. januára 2011 o 11.30 hodine,

 

 

 

Lektorka Kamila Beňová

 

HONTIANSKE NEMCE

 

Vzdelávací workshop - seminár

 

 

 

Ako čeliť diskriminácii žien na vidieku ?

 

v stredu 12. januára 2011 o 11.00 hodine,

 

Lektorka - Kamila Beňová

 

KREMNICA

 

Vzdelávací workshop - seminár

 

 

 

Ako byť videné a počuté (ne/rovnaké)

 

v piatok 14. januára 2011 o 15.00 hodine

 

Lektorka - Janka Ľuptáková

 

DUDINCE

 

Vzdelávací workshop - seminár

 

 

 

Diskriminácia a čo s ňou?

 

Vo štvrtok 24. februára 2011 o 10.00 hodine,

 

Lektorka Viera Petrášová

 

KRUPINA

 

Seminár – Šanca pre vidiek 9.3.2011

 

Program:

 

 

 

Prezentácia realizácie projektu – Šanca pre vidiek

 

Prečo MDŽ ?

 

Nie, rodovým stereotypom. (doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.)

 

Príklady dobrej praxe:

 

Ako byť videné /í /a počuté/í/ (ne/rovnaké/í/ ) – obyvateľky Útulku Nová Dolina v Kremnici

 

Ľudmila Bátorová – výrobkyne kraslíc, víťazka medzinárodného salónu kraslíc v Ríme a rôznych významných ocenení

 

Mária Muráriková medovníkarka z Trenčína Olympíjska víťazska z kulinárskej olympiady Erfurt- nemecko za dielo "Kráľovská večera." nositeľka viacerých zlatých medialí naposledy zlatá mediala z Expogast 2010 Luxemburg dielo "Svadobné šaty", zlatá mediala Danubius Gastr dielo "Láska ide cez žalúdok".

 

Zvolen

 

Workshop

 

 

 

Vidiecke ženy Sýrie a Slovenska

 

Vo štvrtok 17. marca 2011 o 9.00 hodine

 

Lektorka Viera Petrášová

 

Workshop sa uskutočnil na základe požiadavky sýrskych hostí SPU v Nitre, ktorí navštívili univerzitu v rámci bilaterálnej spolupráce medzi SPU v Nitre a ACSAD (Arabského centra pre štúdium Aridných zón a suchých pôd so sídlom v Damasku, Sýria).Cieľom návštevy zástupcov ACSAD bol tréning a výmena skúseností v oblasti postavenia žien na vidieku v Európe a v arabských krajinách, možností ich podnikania v poľnohospodárstve, a ich pôsobenia v neziskovom sektore. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so zástupkyňami Vidieckeho parlamentu a so ženami - líderkami, ktoré odovzdali sýrskym partnerom cenné poznatky o podnikaní žien na vidieku a o pozícii našich jednoduchých žien a ich motiváciách k prekonaniu bariér rodových stereotypov a nerovnosti zaobchádzania. Workshopu sa zúčastnili sa ako zahraniční zástupcovia zúčastnili Prof. Mohamed H.Abdel Aal - riaditeľ odboru poradenstva v poľnohospodárstve a pracovníci tohto odboru Umeima Mhd Khair Alhumsi. Haitham Alhajali a doc. dr. Anna Voronina zo štátnej Poľnohospodárskej Timiryazovskej univerzity v Moskve.

 

 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.