• Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

  Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne.  16. marca 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov a spolupracujúcich organizácii za prítomnosti predsedkyne M. Behanovskej. Riešili sa tam  aktuálne problémy rozvoja  spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a najmä aktivity Cechu na rozvoji vidieka. Predseda cechu Ing. Keresteš informoval prítomných o doterajšej bohatej činnosti a o nových úlohách.

 • Mládež odhaľovala čaro mediácie

  HLOHOVEC. Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci sa ako prví zapojili do pilotného programu systému poradenstva a riešenia sporov v mediácii na stredných školách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prispeje k tomu, aby stredoškolská mládež spoznala možnosť aj iného riešenia konfliktov, než akou je súdna cesta.

 • Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

  Pozvánka na Výročnú  členskú schôdzu

 • Oznámenie PPA č.06/OPRH

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA"  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/02" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/02, pre Prioritnú os 3 Opatrenia spoločného záujmu Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov).

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - zrušenie výzvy

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.

 • Poľnohospo​dári diskutoval​i o pripravova​nej reforme EÚ na roky 2014 - 2020

  Chrenovec-Brusno 3. marca (TASR) - Poľnohospodári a agropodnikatelia Trenčianskeho kraja na dnešnom seminári v Chrenovci-Brusne v okrese Prievidza diskutovali o tézach pripravovanej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na roky 2014-2020. Podujatie pripravil Vidiecky parlament na Slovensku. Uskutočnilo sa už v každom kraji, konštatovala jeho predsedníčka Mária Behanovská.

 • Deň Indickej kultúry a výstava obrazov

  Mesto Piešťany,

  Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Vás a vašich priateľov pozýva na 126. výstavu v galérii

 • Vernisáž výstavy Pavlíny Gardianovej

  Mesto Piešťany,

  Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Vás a vašich priateľov pozýva na 125. výstavu v galérii

  Súbory: