Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt - Zdvihnime príležitosť a poďme

Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt -  Zdvihnime príležitosť a poďme


 


Kód projektu v ITMS2014+ : 312021F467. Výzva kód OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02


prioritnej osi 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 2.1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk.


2.1.1. Zavedením záruky pre mladých


nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce Operačného programu Ľudské zdroje


Miesto realizácie projektu: Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Gelnica, Rožňava


Projekt si dáva za cieľ zvýšiť zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých na trhu práce oprávnenej cieľovej skupiny  NEET do 25 (min. 3 mesiace evidovaný) a do 29 rokov (min. 6 mesiace evidovaný) vzdelávanej v rámci projektu. Realizácia projektu sa uskutoční v okresoch, kde je miera nezamestnanosti dlhodobo cez 15% a kde mladí ľudia sú evidovaní na úradoch práce dlhodobo. V rámci hlavnej aktivity príprava na začatie podnikania a pomoc pri zamestnávaní mladých ľudí sa vzdelávanie, tvorba podnikateľského plánu pre samozamestnanie alebo tvorbu start-upov bude obsahovo prispôsobovať potrebám regiónu v súlade s dokumentmi RIUS, ktoré budú podporované v rámci verejnej podpory. Praktická časť vzdelávania bude obsahovať aj kurzy BOZP a študijné cesty do inovatívnych podnikov mladých ľudí, star-upov. V rámci vzdelávania projektu rešpektuje jeho obsah kritériá udržateľného rozvoja miest, kde sú v rámci obsahu prednášaných modulov tiež zakomponované zásady využívania krajiny, adaptácia ku klimatickej klíme a sú akceptované sociálno-ekonomické situácie v mestách a obciach realizácie projektu.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.