Vidiecky parlament na Slovensku štartuje rozvoj vidieckej politiky

Vidiecky parlament na Slovensku začal s realizáciou projektu „Vidiecka mládež v regióne“, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na vidieku do verejnej politiky.

Účelom projektu „Vidiecka mládež v regióne“ je regionálne zapájanie najmä mladých  do 30 rokov do prípravy, implementácie a následne hodnotenia regionálnych politík a rozhodnutí. Ambíciou projektu je tiež podpora budovania mimovládnych neziskových organizácií (MNO) na základe informovanosti, ako aj pre účely participácie vo verejných politikách, zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej aj regionálnej úrovni. Cieľom projektu je aj vytváranie podmienok na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti. Ďalším s cieľov projektu je aj podpora a prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú.

Súbory: 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.